Algemene voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden:

Gebruikers mogen Siendo BV alleen gebruiken voor wettige doeleinden en mogen geen inhoud plaatsen die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend op de privacy van anderen of anderszins ongepast is.

Gebruikers mogen de intellectuele eigendomsrechten van Siendo BV of derden niet schenden en geen pogingen doen om de beveiliging van Siendo BV te omzeilen of te verstoren.

Siendo BV behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden en om gebruikersaccounts te beperken of te beëindigen die zich niet aan deze voorwaarden houden.

 1. Accountregistratie:

Om een account op Siendo BV te kunnen aanmaken, moeten gebruikers bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken, zoals hun naam, e-mailadres en andere informatie die nodig is om het account te beheren.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun accountgegevens en mogen deze niet delen met anderen. Siendo BV behoudt zich het recht voor om accounts te blokkeren of te beëindigen die in strijd zijn met deze accountregistratievoorwaarden.

 1. Privacybeleid:

Siendo BV verzamelt persoonlijke informatie van gebruikers om diensten te verlenen en te verbeteren en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Siendo BV zal persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij dit nodig is om diensten te verlenen of wettelijke vereisten na te komen.  Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie, deze te corrigeren of te verwijderen als dat nodig is.

 1. Betalingsvoorwaarden:

Gebruikers moeten betalingen verrichten voor bepaalde diensten die worden aangeboden door Siendo BV, en Siendo BV zal de betaling laten verwerken via een veilig betalingsgateway-systeem.

Siendo BV kan periodieke betalingen vereisen voor doorlopende diensten en gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun betalingsinformatie up-to-date is. Siendo BV zal geen terugbetalingen geven voor diensten die al zijn geleverd, tenzij anderszins overeengekomen.

 1. Annulerings- en terugbetalingsbeleid:

Gebruikers kunnen bepaalde diensten annuleren voordat ze zijn geleverd, afhankelijk van de specifieke dienstvoorwaarden. Siendo BV kan een annuleringsvergoeding in rekening brengen voor bepaalde diensten die worden geannuleerd door gebruikers.

Siendo BV kan een terugbetalingsbeleid hebben voor bepaalde diensten die niet aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen.

 1. Aansprakelijkheid

Het gebruik van Siendo BV is op eigen risico van de gebruiker.

Siendo BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, speciale schade, incidentele schade, winstderving, reputatieschade, verlies van goodwill, verlies van data of andere immateriële verliezen, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of onvermogen om Siendo BV te gebruiken.

Siendo BV is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van technische storingen, onderbrekingen of fouten op Siendo BV, virussen of andere schadelijke componenten die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van Siendo BV, ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw account of persoonlijke informatie, of de inhoud geplaatst door gebruikers of derden op Siendo BV, inclusief maar niet beperkt tot lasterlijke, beledigende, obscene of illegale inhoud.

De totale aansprakelijkheid van Siendo BV voor enige claim, actie of verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of het gebruik van Siendo BV, is beperkt tot de bedragen die door de gebruiker zijn betaald aan Siendo BV in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de claim, actie of verplichting.

Niets in deze clausule beperkt de aansprakelijkheid van Siendo BV voor fraude, opzettelijke fouten, grove nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

 1. Beperking van aansprakelijkheid:

Siendo BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief verlies van winst of goodwill.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Siendo BV, inclusief enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van Siendo BV, de vergoedingen die zijn betaald door de gebruiker voor het gebruik van Siendo BV, overschrijden.

 1. Garantie:

Siendo BV geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van Siendo BV en kan niet garanderen dat Siendo BV altijd foutloos of ononderbroken zal werken.

Siendo BV garandeert niet dat de inhoud op Siendo BV accuraat, volledig of actueel is en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke inhoud.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie:

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waar Siendo BV is gevestigd. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze algemene voorwaarden moet worden ingediend bij de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied waar Siendo BV is gevestigd.

 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden:

Siendo BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal gebruikers op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

Door het gebruik van Siendo BV na de wijzigingen in deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe voorwaarden.

 1. Overmacht:

Siendo BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar redelijke controle, zoals natuurrampen, oorlog, terrorisme, stakingen, of overheidsbeperkingen.

Terug naar boven